Bankgarantie

Een bankgarantie is een schriftelijke verklaring van een bank die zich sterk maakt voor de verplichtingen van zijn opdrachtgever en verbindt zich om namens zijn opdrachtgever:

  1. onder bepaalde voorwaarden
  2. tot een zekere dag
  3. binnen een exact omschreven prestatie
  4. gebaseerd op een blokkade van financiële middelen van zijn cliënt, de schade te vergoeden zoals omschreven in de door de bank verstrekte verklaring.

De daarbij optredende harde zekerheid van een bankgarantie is gebaseerd op de reputatie en de financiële gegoedheid van de bank, die daartoe echter alleen bereid is als zij voldoende dekking heeft. Deze middelen vallen zelfs buiten het bereik van een curator. Dit noemen wij het garantieobligo. Op aparte rekening geadministreerd en gekoppeld aan de rekening-courant van cliënt of depositorekening, als duidelijke grip op en vastlegging van de vereiste middelen door de bank. Geen bankgarantie zal gesteld worden zonder dat de mogelijkheid tot verhaal aanwezig is, d.w.z. de waarde van een garantie dient op enigerlei wijze aanwezig te zijn binnen de bank in de vorm van bijvoorbeeld:

  • creditgeld, deposito;ruimte onder krediet;
  • effecten, goud, etc;
  • contragaranties van ons conveniërende bank;
  • eventuele obligofaciliteit;

Bankgaranties met een looptijd langer dan een jaar vereisen speciale fiat-procedure in de kredietobligo sfeer.
De garantie houdt richting wederpartij altijd twee dingen in:

1. Dat indien de cliënt de in de garantie omschreven verplichting niet of niet goed uitvoert er een financiële vergoeding plaatsvindt onder bepaalde voorwaarden, zoals vastgelegd in de tekst, d.w.z. extra zekerheid voor begunstigde m.b.t. het project.

2. Dat de bank de cliënt zonder meer goed acht voor het in de garantie vermelde bedrag, het bedrag is nl. aanwezig in enigerlei vorm bij de betreffende bank, d.w.z. begunstigde ontvangt een gegoedheidverklaring Het garantiebedrag wordt als garantieobligo administratief vastgelegd.Een bankgarantie is opgebouwd uit een aantal elementen, welke per definitie aanwezig moeten zijn en nauwkeurig vermeld dienen te worden in de garantietekst.

Wat zijn die elementen:

1.aanhef
2.considerans
3.garantie-verklaring met garantiebedrag
4.betalingsclausule
5.vervaldatum
6.rechtsgeldige ondertekening
Soms ook:
7.datum inwerkingtreding
8.verlagingsregeling
9.verleningsregeling.

Garanties zijn vaak geschreven als een gigantische zin. Toch is de kern van de zaak vrij eenvoudig en terug te brengen tot:
"De Bank (+ considerans) verklaart zich jegens de begunstigde garant te stellen voor iemand en dus een bepaald bedrag te zullen betalen, als zich dit of dat heeft voorgedaan."
Evenals aan andere producten van de bank hangt ook aan de garantie een prijskaartje. Voorheen was de prijsstelling van garanties geregeld door de Nederlandse Bankiersvereniging en waren de tarieven voor alle banken derhalve formeel dezelfde. De supranationale regelgeving van de Europese Gemeenschap heeft het onmogelijk gemaakt hieraan na medio 1988 nog langer vast te houden. Sinds die datum is wat door sommige cliënten van de banken verontwaardigd 'het laatste kartel' werd genoemd, vervangen door de individuele prijsstellingen van de banken. Dit heeft onder andere op het gebied van garanties de concurrentie tussen de banken ontegenzeggelijk verscherpt.

 

Bankgarantie
http://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/grootzakelijk_garanties/overzicht.html
http://www.rabobank.nl/bedrijven/producten/financieren/voor_mijn_debiteuren_en_leveranciers/bankgarantie

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!