BTW

Leveringen buiten de Europese Unie

De levering van goederen door een ondernemer aan afnemers in derde landen (niet EU lidstaten) is belast tegen het 0% btw-tarief. Om het 0% btw-tarief te kunnen toepassen moet aan de hand van boeken en bescheiden aangetoond worden dat de goederen werkelijk zijn uitgevoerd. De uitvoer kan o.a. worden aangetoond aan de hand van een verzameling van de volgende documenten in de administratie:

 

 • correspondentie met buitenlandse afnemers;

 • kopiefacturen ten name van buitenlandse afnemers;

 • betalingen uit het buitenland;

 • facturen van vervoersondernemers;

 • uitvoeraangiften uit de Europese Unie;

 • in het buitenland gedane invoeraangiften;

 • kopieën van vrachtbrieven.

 

Wanneer de leverancier “Ex Works” levert, zal het moeilijker zijn om aan de hand van boeken en bescheiden aan te tonen dat de goederen werkelijk zijn uitgevoerd. Met ingang van 17 juni 2007 is het mogelijk om via het Export Control System (ECS) aan te tonen dat de goederen werkelijk de EU hebben verlaten. ECS is een systeem waarmee de Douane kan vaststellen of de ten uitvoer aangeboden goederen ook werkelijk de EU hebben verlaten. Het systeem functioneert door elektronische uitwisseling tussen de kantoren van uitvoer en kantoren van uitgang in de EU. Zodra de goederen zijn vrijgegeven voor de regeling uitvoer, wordt een uitvoergeleidedocument afgedrukt. De uitvoer van de goederen kan aan de hand van het uitvoergeleide-document worden aangetoond. De leverancier zal zijn afnemer in het geval van levering “Ex Works” moeten vragen om een kopie van het uitvoergeleidedocument. Wordt er geleverd met de leveringsvoorwaarde “Free Carrier”, dan zal de leverancier zelf het uitvoergeleidedocument van de Douane ontvangen.

 

Indien niet aan de hand van boeken en bescheiden kan worden aangetoond dat de goederen werkelijk zijn uitgevoerd, dient er btw in rekening te worden gebracht.

 

Leveringen binnen de Europese Unie

De levering van goederen vanuit een EU lidstaat naar een andere EU lidstaat, waarbij zowel de leverancier als de afnemer van de goederen ondernemer voor de btw-heffing is, kwalificeert als een intracommunautaire levering voor de btw. De intracommunautaire levering is belast tegen het 0% btw-tarief. Om het 0% btw-tarief te kunnen toepassen, is het van belang dat de afnemer een intracommunautaire verwerving verricht. De intracommunautaire verwerving moet onderworpen zijn aan btw in de lidstaat van de afnemer. Een intracommunautaire verwerving is de verwerving van goederen vanuit een andere EU lidstaat door een btw-ondernemer.

Daarnaast is het van belang dat u het btw-identificatienummer van uw afnemer controleert en vermeld op de door u uit te reiken factuur. Het verifiëren van het btw-identificatienummer kan schriftelijk via de belastingdienst, maar ook via internet met behulp van het VIES (VAT information Exchange System), zie EUROPA site - Validation. De belastingdienst geeft zelf aan dat een ondernemer alleen zekerheid kan verkrijgen door schriftelijk het btw-identificatienummer te laten verifiëren bij de belastingdienst.

 

Ten slotte is het van belang dat het vervoer van de goederen naar een andere EU lidstaat aan de hand van boeken en bescheiden kan worden aangetoond. Het vervoer naar een andere EU lidstaat kan o.a. worden aangetoond door middel van een verzameling in de administratie van de volgende documenten:

 

 • een schriftelijke bestelling van of correspondentie met de buitenlandse afnemer, waar uit blijkt dat de goederen naar een ander EU lidstaat vervoert dienen te worden;

 • de op naam van de buitenlandse afnemer gestelde factuur;

 • vervoersbescheiden, bijvoorbeeld CMR-vrachtbrieven;

 • een betaling vanuit het buitenland;

 • een commercieel gebruikelijke ontvangstbevestiging van de goederen van de afnemer.

 

Als de afnemer zelf het vervoer van de goederen naar een andere EU lidstaat regelt, zal het lastig zijn om aan te tonen dat de goederen werkelijk naar de andere EU lidstaat zijn vervoerd. Gaat het om een vaste afnemer, dan kan gebruik worden gemaakt van een vervoersverklaring (‘afhaalverklaring’) om het vervoer naar de andere EU lidstaat aan te tonen. In de vervoersverklaring dienen de volgende gegevens te worden opgenomen:

 

 • de naam van de afnemer;

 • het kenteken van het voertuig waarmee de goederen worden vervoerd;

 • het factuurnummer waarop de geleverde goederen zijn vermeld;

 • de plaats waar de goederen worden afgeleverd;

 • toezegging van de afnemer dat hij op verzoek van de belastingdienst nadere informatie over de bestemming van de goederen zal geven.

 

Indien niet aan de hand van boeken en bescheiden kan worden aangetoond dat de goederen werkelijk naar een andere EU lidstaat zijn vervoerd, dient er btw in rekening te worden gebracht.

 

EU Customs Index
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/index_en.htm#

Verificatie BTW-nummers
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN

BTW systemen in de Europese Unie
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm

European VAT Refund
http://www.retourtax.com/faq.html

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!