Cheque

Een cheque is een schriftelijke onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een bepaalde geldsom aan de in de cheque genoemde begunstigde. Vanuit het belang van de verkoper en koper gezien vervult de cheque niet slechts een functie in het betalingsverkeer, maar zij vermindert ook het betalingsrisico met name omdat er in vele landen wettelijke betalingen zijn die het afgeven van een ongedekte cheque strafbaar stellen. In het internationale betalingsverkeer is het gewoonlijk zo, dat een cheque aan een andere bank dan waarop zij uitgeschreven zijn, worden aangeboden. Mits zij aan de gestelde voorwaarden voldoen, dan zullen deze cheques bij aanbieding direct worden afgerekend. Zo'n afrekening vindt dan echter onder gewoon voorbehoud plaats, d.w.z. de bank zal het uitgekeerde bedrag terugvorderen van degene die haar verzilverd heeft als achteraf blijkt dat een cheque niet gedekt is. De service van de banken om cheques bij aanbieding uit te betalen is mogelijk, omdat banken onderling afspraken hebben over de verrekeningsprocedures van deze cheques. Een aantal Nederlandse banken heeft zogenaamde 'cheque-collection-systemen' opgezet ten behoeve van exporteurs, met een tweeledig doel:

  • Dichter bij de bron van uitschrijven/incasseren van de cheque.
  • Sneller vernemen van eventuele non-betaling van een cheque.

Bij de reeds eerder genoemde procedure, kan het 1 maand en soms langer duren, voordat de exporteur op de hoogte wordt gebracht dat een cheque niet betaald wordt. Bij het gebruik van bovengenoemde bankdienst wordt deze periode tot 2 a 3 werkdagen, hetgeen het debiteurenrisico aanzienlijk verkleint. Men kan twee verschillende chequevormen onderscheiden:

  • De bankcheque.
  • De personal/particuliere cheque.

 De rechtmatige houder van een bankcheque, kan deze onder normale omstandigheden direct bij zijn bank verzilveren. Een personal/particuliere cheque vaak niet, omdat een dergelijke cheque niet gedekt zou kunnen zijn. Het is uiteraard niet uitgesloten dat, wanneer de client en/of zijn bank expliciet wil weten of in het buitenland betaling is verkregen, die hier geschetste methode van contant afrekenen niet kan worden gevolgd. De cheque wordt in zo'n geval ter incasso gezonden naar de betreffende buitenlandse bank. De afrekening geschiedt pas nadat de bank een advies van betaling heeft ontvangen. Dit komt overigens niet al te vaak voor, want dan zou de cheque geen internationaal en algemeen bekend betalingsdocument zijn. 

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!