Dangerous Goods Declaration

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen verschillende documenten het transport begeleiden. Elke modaliteit heeft daar een eigen wet- en regelgeving voor. Volgens de regels voor het vervoer over weg, spoor en binnenvaart moet een vervoersdocument aanwezig zijn. De regels schrijven geen vast vervoersdocument per modaliteit voor, maar geven een voorbeeld van een multimodaal vervoersdocument: Multimodal Dangerous Goods Form. Daarnaast bestaan de IMO Dangerous Goods Declaration (voor zeevaart) en de Shipper’s Declaration for Dangerous Goods (voor luchtvaart).

Multimodal Dangerous Goods Form
Het Multimodal Dangerous Goods Form (hierna Multimodal) kunt u gebruiken voor de volgende modaliteiten:

  • Wegvervoer (ADR)
  • Spoorvervoer (RID)
  • Binnenvaart (ADN)
  • Zeevaart (IMDG-code)

Het Multimodal is een erkend vervoersdocument voor gevaarlijke stoffen. Het bevat een containerbeladingscertificaat. Dit certificaat is volgens de IMDG-code verplicht voor (stukgoed)containers. Ook voor het vervoer naar de haven moet dit certificaat bij de vervoersdocumenten zitten.

IMO Dangerous Goods Declaration
De IMO Dangerous Goods Declaration(DGD) lijkt op het Multimodal, maar is gericht op de zeevaart. Ook dit document bevat een containerbeladingscertificaat.

Shipper’s Declaration for Dangerous Goods
De Shipper’s Declaration for Dangerous Goods is het enige document dat binnen de luchtvaart wordt gebruikt. Binnen de luchtvaart gelden twee regelgevingen:

  • De IATA-DGR (International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations)
  • De ICAO-TI (International Civil Aviation Organization - Technical Instructions).

Volgens de ICAO-TI is er geen vast document voor het transport van gevaarlijke stoffen door de lucht. De luchtvaartmaatschappijen houden echter de IATA-DGR aan. Die schrijft voor dat u voor luchtzendingen een Shipper’s Declaration moet opmaken.

Bron: Beurtvaartadres

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!