Enig document

Voor goederenvervoer naar landen buiten de Europese Unie moet aan verschillende douaneformaliteiten worden voldaan. Een daarvan is dat de goederen die worden geëxporteerd 'ten uitvoer' moeten worden aangegeven. Daarvoor wordt sinds 1 januari 1998 in de Europese Unie gebruik gemaakt van het zogenaamde Enig Document. De invoering van het Enig Document betekende dan ook een grote stap in de richting van de harmonisatie van douaneprocedures in de EU. Het gebruik van dit formulier is geregeld in het Communautair Douanewetboek. Sinds het wegvallen van de grenzen wordt het Enig Document enkel nog gebruikt voor de volgende aangiften:

  • invoer
  • plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots
  • plaatsing onder actieve veredeling
  • plaatsing onder passieve veredeling
  • communautair douanevervoer
  • uitvoer

Het formulier bestaat uit 8 exemplaren:
1.    Exemplaar voor het land van uitvoer
2.    Exemplaar voor de statistiek van het land van uitvoer
3.    Exemplaar voor de exporteur
4.    Exemplaar voor het kantoor van bestemming
5.    Terugzendingsexemplaar douanevervoer
6.    Exemplaar voor het land van bestemming
7.    Exemplaar voor de statistiek van het land van bestemming
8.    Exemplaar voor de geadresseerde

De eerste drie documenten hebben betrekking op de formaliteiten die in het land van uitvoer vervuld moeten worden: de uitvoerformaliteiten. De overige vijf exemplaren verwijzen naar de formaliteiten die betrekking hebben op het douanevervoer naar het land van bestemming en de invoerformaliteiten in dat land.
Het formulier Enig Document is ingericht voor een goederensoort. Als de zending uit meer dan een goederensoort bestaat, dan kan gebruik wordengemaakt van
meerdere sets van het Enig Document of van aaanvulllende formulieren. Het is belangrijk dat degene die de aangifte doet alleen verantwoordelijk is voor dat gedeelte van de documentenset dat door hem is ondertekend. Deze situatie doet zich voor als het Enig Document voor diverse doeleinden wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verzending/uitvoer plus douanevervoer.

Voordat een aangever zijn aangifte indient, moet hij controleren of  de bestaande, al ingevulde gegevens kloppen. Voor zover nodig, moet hij de gegevens aanvullen.
Als hij een verschil ontdekt tussen de betrokken goederen en de bestaande gegevens, dan moet hij de douane daar onmiddelijk van op de hoogte stellen. Hij moet vervolgens zijn aangifte op nieuwe exemplaren van het Enig Document indienen.

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!