Exportkredietverzekering

Bij de meeste exporttransacties loopt de exporteur financieel risico. Dit is allereerst een betalingsrisico: het risico dat de debiteur niet betaalt door onmacht of door onwil. Het kan ook een politiek risico zijn. Er bestaat dan het risico dat bij export het bedrag van de op krediet gekochte goederen geheel of gedeeltelijk niet kan worden verkregen. Dit is dan het gevolg van politieke gebeurtenissen of omstandigheden, maatregelen van hogerhand, transfermoeilijkheden of deviezentekorten.

De exporteur kan deze financiële risico's afdekken met een exportkredietverzekering. Bij de meeste vormen van schadeverzekering dekt de verzekeraar het verlies dat iemand kan lijden door schade aan materiële bezittingen of verlies: een gebouw brandt af, een schip vergaat of iets wordt gestolen. Bij kredietverzekering gaat het erom dat de exporteur zich verzekert tegen het risico dat de tijdelijk aan de importeur ter beschikking gestelde middelen niet worden terugverkregen. Een kredietverzekering is een overeenkomst waarbij de verzekerde zich verplicht een premie te betalen, terwijl de verzekeraar zich verplicht om de schade te vergoeden die is ontstaan uit kredietlening. Het genoemde politieke risico is in Nederland sinds 1932 te verzekeren bij Atradius. Deze maatschappij kan deze risico's herverzekeren bij de Staat de Nederlanden.

De exportkredietverzekering heeft voor de exporteur de volgende voordelen:

 • gedeeltelijke dekking van eventuele verliezen;
 • middel tot het verkrijgen van gunstige financieringsvoorwaarden;
 • bescherming van de liquiditeit;
 • preventieve werking ter voorkoming van verliezen;
 • bij eventuele schade deskundigheid bij de schadeafwikkeling;
 • er hoeft minder geld te worden vrijgehouden voor de post voorziening debiteuren.

De exporteur kan het risico op de volgende manieren laten dekken:

 • na de zending, maar voor de aanbieding van de documenten. Dit dekt het risico, dat de verzonden goederen of de documenten niet aan de debiteur kunnen worden aangeboden door nadere oorzaken dan schade door transport. De exporteur krijgt het geld dan niet van de buitenlandse afnemer en probeert de goederen ergens anders te verkopen. Als de goederen dan minder opbrengen dan wanneer hij ze in het eerste land verkocht zou hebben, lijdt de exporteur een resale loss.
 • bij de aanbieding van de goederen of de documenten. Dit dekt het risico dat de debiteur de documenten niet aanneemt, als de betalingsconditie cash against documents luidt. Ook in dit geval moeten de goederen ergens anders worden verkocht en kan er weer sprake zijn van een resale loss;
 • na de aanbieding van de goederen of documenten en de storting door de debiteur. Dit dekt het risico dat de, tegenover de documenten of op de vervaldag in het land van de debiteur, gestorte koopprijs niet in euro's in Nederland wordt ontvangen als gevolg van politieke gebeurtenissen of omstandigheden. Dit wordt ook wel transferrisico genoemd.

Bij de diverse kredietverzekeringsmaatschappijen kunnen exporteurs verzekeringen afsluiten op voor- en naleveringsrisico's of alleen op het risico voor de levering of alleen op het risico na de levering:

 • het risico voor de levering. Van dit risico dekt de kredietverzekeringsmaatschappij 95% van de gemaakte kosten. De winst is niet gedekt, dit houdt voor de leverancier in dat hij altijd 5% verlies lijdt wanneer hij de verkochte goederen niet kan afleveren, of omdat de debiteur deze goederen niet kan ontvangen, of omdat de debiteur de goederen niet kan betalen;
 • het risico na de levering. Deze omstandigheid doet zich voor, wanneer na levering blijkt dat er niet wordt betaald. In dat geval vergoedt de kredietverzekeringsmaatschappij het gedekte percentage van de factuurprijs. De winstopslag is dan wel meeverzekerd, wel blijft er een percentage eigen risico over.

Bij exportkredietverzekering is het uitgangspunt dat het totale risico moet worden gedekt. In de exportkredietpolissen wordt geen beperkende opsomming van schade-oorzaken gegeven. Als schade-omschrijving geldt alleen het niet in guldens in Nederland ontvangen van het factuurbedrag. Vergoeding van een verlies vindt plaats zodra dit verlies definitief vaststaat, maar in ieder geval zes of twaalf maanden na de vervaldatum van de vordering.

Wel is een voorwaarde voor de verzekering dat de verzekerde tijdig en volledig aan zijn verplichtingen tegenover de debiteur heeft voldaan. Er vindt geen schade-uitkering plaats, als geschillen over de levering of de afgeleverde goederen de oorzaak van non-betaling zijn. Hoewel de verzekerde geen bepaalde schade-oorzaken behoeft aan te tonen, wil dit niet zeggen dat elk verlies gedekt is. Niet gedekt zijn verliezen die de verzekerde aan zichzelf te wijten heeft, onder andere de verliezen als gevolg van verkeerde redactie of leemten in de verkoopovereenkomst of wat verder tussen de verzekerde en de debiteur is overeengekomen of als gevolg van het gebruikmaken van tussenpersonen.

Europese wetgeving omtrent exportkredietverzekering
http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/l24041.htm

Exportkredietverzekeraars:
http://www.coface.nl/
http://www.eulerhermes.com/nederland/nl/index.html
http://www.atradius.com/nl/
http://www.trade4sure.nl/

Betalingsrisico's in diverse landen en sectoren
http://www.trading-safely.com/

Assurantietussenpersonen:
http://www.marsh.nl/
http://www.interdep.nl/

Trends in Export
http://www.trendsinexport.nl

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!