Fiata documenten

Fiata staat voor Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés en is een non-gouvernementele organisatie, die expediteurs en logistieke bedrijven representeert. Om een uniforme standaard te stellen voor expediteurs geeft Fiata een aantal eigen documenten uit, herkenbaar aan het Fiata logo en een specifieke kleur.

Fiata - F.C.R. document
Het "Forwarding Certificate of Receipt" wordt in het algemeen afgegeven door expediteurs aangesloten bij de Fiata (Federatie van expediteurs organisaties), die hiermede verklaren "een goed te hebben ontvangen" ten vervoer naar het buitenland. Zij verklaren hiermede niet "een goed te hebben vervoerd", evenmin wanneer exact het vervoer zal plaatsvinden. Wat is de waarde van dit document, als bijv. in een L/C een "Certificate of Receipt and Transport" voorgeschreven wordt. Dat is in geen geval een F.C.R. document eerder een F.C.T., doch geen van beide voldoen aan het voorschrift in het L/C. In dit geval zal men met de betreffende bank tot een afspraak moeten komen. Dat kan betekenen een afzonderlijke verklaring op papier zetten of een correctie vragen van het L/C. Dit laatste zal meestal de oplossing zijn om te voorkomen dat een bemerking door de bank zal worden gemaakt, wat zou resulteren in een voorbehoud van de bank (intern of extern).

Ook dit document vertegenwoordigt niet de waarde van de goederen en heeft voor u als aflader die waarde welke door u daaraan toegekend mag worden, nl. een bewijsstuk dat de goederen in goede staat aan een bepaald adres zijn afgeleverd of een document waartegen u uit een L/C betaling kunt verkrijgen, uiteraard onder bijvoeging van de overige in dat L/C voorgeschreven documenten. Mits door u niet anders is voorgeschreven kan door de expediteur resp. vervoerder zonder meer worden overgegaan tot aflevering van de goederen aan de geadresseerde. Zorg er dus voor dat het door u ontvangen F.C.R. document zonder opmerking door de bank wordt geaccepteerd, anders loopt u risico's.
De reeds genoemde standaardgegevens zijn ook in dit document opgenomen. Aanvullend kan hierin worden opgenomen de trajectbeschrijving en de soort van het transport bijv. auto, rail etc. De losbladige set bestaat uit één origineel en een aantal kopieën voorzien van eenzelfde referentienummer.

Fiata - F.C.T. document
Dit document heeft voor de geadresseerde het voordeel dat de goederen reeds onderweg zijn met een bepaald vervoermiddel met name en nummer te noemen. Dus bepaald kan worden wanneer de aankomst van de goederen vermeld in dit "Forwarding Agents Certificate of Transport" te verwachten is. De oorzaak, dat dit document meestal niet gevraagd wordt in een L/C, ligt hierin dat uitlevering meestal plaatsvindt tegen overlegging van het originele exemplaar. De verhandeling van de documenten via de banken duurt veelal langer dan het transport, daarom gaat de voorkeur uit naar het F.C.R. document. Evenals bij de B/L wordt in het F.C.T. document het aantal afgegeven originelen vermeld. Ook hierbij vervallen bij indiening van één origineel exemplaar de overige originelen. Overigens verschillen de standaarduitvoeringen van het F.C.R. en het F.C.T. document weinig van elkaar.

Fiata Bill of Lading
Dit document is een vervoersdocument in plaats van een expediteursdocument en wijkt van het F.C.T. document slechts daarin af dat dit document veelal bij het zeetransport en door-to-door transport toegepast wordt. Let op: een expediteur die een FBL of house B/L afgeeft treedt vanaf dat moment op als vervoerder (met bijbehorende resultaatsverplichtingen en hogere schadelimiet), en kan zich niet meer verschuilen achter zijn expediteursvoorwaarden.

Zoals reeds eerder gesteld zijn deze documenten alledrie verhandelbaar tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!