Ontwikkelingssamenwerking

Armoedebestrijding is het hoofddoel van ontwikkelingssamenwerking. Een actieve inzet voor armoedebestrijding is onverminderd noodzakelijk. Wereldwijd moeten 1,2 miljard mensen rondkomen van minder dan 1 dollar per dag.

De internationale gemeenschap heeft in 2000 acht Millennium Ontwikkelingsdoelen opgesteld die moeten leiden tot halvering van de wereldwijde armoede in 2015. De minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders, zet zich in om de Nederlandse bijdrage aan deze doelen beter en effectiever te maken. Daartoe stimuleert hij partnerschappen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen - in rijke en in arme landen.

Het draagvlak in de Nederlandse samenleving voor ontwikkelingssamenwerking is groot. Veel mensen zetten zich in als vrijwilliger of leveren hun bijdrage als donateur. Daar zijn we trots op. Want ontwikkelingssamenwerking is niet alleen een taak van de overheid, maar óók van de samenleving. Iedereen draagt verantwoordelijkheid om de wereldwijde armoede in 2015 gehalveerd te zien. We zijn het - als Nederland en als wereldgemeenschap - aan elkaar verplicht.

De afgelopen decennia hebben we geleerd dat geld geven alleen niet genoeg is. Ook andere factoren spelen een rol, zoals de politieke wil van (rijke en) ontwikkelingslanden, kansen op de wereldmarkt en de mate van vrede en veiligheid. Ook daar wil de Nederlandse overheid haar invloed aanwenden. Door politieke instrumenten in te zetten. Door ook andere beleidsterreinen bij armoedebestrijding te betrekken ( coherentie). Door gebruik te maken van haar internationale voortrekkersrol.

Nederland geeft jaarlijks 0,8% BNP aan armoedebestrijding (waarvan 0,1% voor milieu). Daarmee voldoet het als één van de weinige landen aan de internationaal afgesproken norm. De helft van het geld gaat naar Afrika waar de armoede het meest hardnekkig is. Hier probeert Nederland met een regionale benadering bij te dragen aan het oplossen van conflicten in de Grote Meren regio en de Hoorn van Afrika, omdat vrede en veiligheid voorwaarden voor ontwikkeling zijn.

In 36 partnerlanden steunt Nederland initiatieven voor beter bestuur, met aandacht voor mensenrechten en een ondernemingsklimaat dat werk en inkomen bevordert. Dat is ook de rode draad bij de Nederlandse inzet op het terrein van onderwijs, HIV/aids, water, milieu en reproductieve gezondheid. Nederland concentreert zich op deze thema's omdat ze alle - en in samenhang - bijdragen aan het behalen van de Millenniumdoelen in 2015.

In ongeveer dertig landen werkt Nederland samen via een bedrijfslevenprogramma. Het doel van zo'n programma is het stimuleren van werkgelegenheid in de particuliere sector in ontwikkelingslanden. Gezamenlijke investeringen van Nederlandse en lokale bedrijven kunnen daarbij financiële steun krijgen. De bedrijfslevenprogramma's bestaan op dit moment uit het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) en het programma voor Ontwikkelingsrelevante Export Transacties (ORET).

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!