Transferpricing

De prijzen die binnen een groep gehanteerd worden – de transfer prices – moeten zakelijk zijn. Indien de gehanteerde prijzen niet zakelijk zijn, kan de belastingdienst overgaan tot een correctie van de belastbare winst van een vennootschap.

De Nederlandse belastingwetgeving verplicht groepsmaatschappijen om zakelijk met elkaar te handelen. Dit betekent dat voor goederen die groepsmaatschappijen aan elkaar leveren of diensten die zij voor elkaar verrichten een prijs moet worden berekend die ook berekend zou zijn tussen onafhankelijke derden. Dit geldt in het bijzonder voor transacties tussen een Nederlandse en een buitenlandse groepsvennootschap en tevens voor transacties tussen een vennootschap en haar aandeelhouder-natuurlijk persoon.

Fiscale correcties

Indien de prijzen die gehanteerd worden tussen de maatschappijen van uw groep desondanks onzakelijk zijn, kan de belastingdienst deze prijzen voor fiscale doeleinden corrigeren. Stel dat bijvoorbeeld de Nederlandse holding van uw groep een lening heeft verstrekt aan een van haar dochtermaatschappijen. De dochtermaatschappij is een rente verschuldigd van 4%, terwijl tussen onafhankelijke derden een rente van 7% berekend zou zijn. Het verschil van 3% wordt fiscaal dan geacht wel betaald te zijn door de dochtermaatschappij, gevolgd door een informele kapitaalstorting door de holding in haar dochter. De fiscale consequenties van deze correctie zijn dat de extra 3% bij de holding belast zijn en bij de dochtermaatschappij aftrekbaar (althans als deze in Nederland gevestigd zou zijn).

Als de rente echter te hoog zou zijn, bijvoorbeeld bij uw Nederlandse dochtermaatschappij die 11% betaalt aan haar moedermaatschappij in plaats van een zakelijke 7%, wordt het verschil van 4% fiscaal behandeld als een verkapte dividenduitkering. Hierover kan in sommige gevallen dividendbelasting verschuldigd zijn. Daarnaast is bij de dochtermaatschappij slechts het zakelijke gedeelte van de rente van 7% aftrekbaar. Overeenkomstig wordt bij de moedermaatschappij slechts 7% als rente-inkomsten belast, althans als deze in Nederland gevestigd zou zijn; of de als dividend gekwalificeerde 4% als zodanig belast is hangt er van af of de deelnemingsvrijstelling van toepassing is op de deelneming in de dochtermaatschappij.

Grensoverschrijdende situaties

Dergelijke correcties kunnen zowel plaatsvinden in geheel Nederlandse situaties als bij transacties met een buitenlandse groepsmaatschappij. Een bijkomend probleem bij grensoverschrijdende situaties is dat de buitenlandse belastingdienst de correcties door de Nederlandse belastingdienst niet altijd volgt, met name indien dit tot een vermindering van de buitenlandse winst zou leiden. Dit kan overigens ook in de omgekeerde situatie het geval zijn. Hierdoor is er een kans dat de correctie leidt tot dubbele belastingheffing.

Documentatie

De Nederlandse belastingwetgeving verplicht vennootschappen ook om documentatie in hun administratie op te nemen waaruit blijkt hoe de tussen groepsmaatschappijen gehanteerde prijzen tot stand zijn gekomen en of deze prijzen zakelijk zijn. Indien niet aan deze verplichting voldaan is, leidt dit niet automatisch tot een correctie, maar kan dit wel leiden tot omkering van de bewijslast. Omkering van de bewijslast houdt in dat door uw vennootschap aannemelijk dient te worden gemaakt dat de gehanteerde prijzen zakelijk zijn, in plaats van dat de belastingdienst aannemelijk moet maken dat deze niet zakelijk zijn. Aangezien het vaak moeilijk is om een dergelijk bewijs te leveren, kan het ontbreken van de vereiste documentatie er toe leiden dat uw vennootschap meer belasting moet betalen, zelfs indien de prijzen niet onzakelijk zijn.

 

Auteurs: mr. A. de Leeuw,  mr. J. van Wanrooij

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!