Wissel

Bij verschillende betalingsvormen zoals documentaire incasso's, documentaire kredieten en langlopende exportfinancieringen komen regelmatig wissels voor. Een wissel is een zogenaamd 'financieel' document. Het is een instrument waarin een schuldvordering is vastgelegd, d.w.z. dat degene die een vordering heeft op een ander, zijn vordering tot uitdrukking kan brengen, door een wissel ten bedrage van het bedrag van deze vordering te trekken op zijn schuldenaar en te laten accepteren.
Het Wetboek van Koophandel geeft geen definitie van een wissel. De wissel moet echter wel aan de volgende eisen voldoen:

 1. In de tekst moet het woord wisselbrief zijn vermeld. Indien de wissel in een buitenlandse taal is opgemaakt, dient de wissel een equivalent van het woord wisselbrief te vermelden, bijv. Bill of Exchange;
 2. De naam van de betrokkene, dit is degene die moet betalen, moet zijn vermeld. Dit is dus de afnemer;
 3. De vervaldatum, dit is de dag waarop moet worden betaald moet zijn vermeld;
 4. Het bedrag van de wissel moet zowel in cijfers, als in letters worden vermeld. Tussen beide mag geen verschil zijn. Ook de aanduiding van de muntsoort dient tweemaal te zijn vermeld;
 5. De plaats waar de wissel betaalbaar is, moet zijn vermeld. Is niet expliciet aangegeven waar de wissel betaalbaar is, dan geldt de plaats waar de betrokkene is gevestigd als zodanig;
 6. De naam van degene aan wie, of aan wiens order moet worden betaald, moet zijn vermeld. Degene aan wie moet worden betaald, dus te wiens behoeve de wissel is getrokken, heet een 'nemer' van de wissel. De toevoeging 'of order' achter de naam van de nemer betekent, dat deze de wissel aan een ander kan overdragen;
 7. De trekker kan de wissel ook aan eigen order uitschrijven. De trekker treedt dan zelf op als nemer van de wissel en zal de wissel dan, indien nodig, d.m.v. een endossement overdragen;
 8. De wissel moet zijn gedateerd en de plaats van trekking moet zijn vermeld;
 9. De datering kan van belang zijn voor de vaststelling van de vervaldag van de wissel;
 10. De wissel moet zijn voorzien van de handtekening van de trekker. De trekker is degene die de vordering heeft op de betrokkene, dus de verkoper/exporteur.

 

Looptijd

Wissels kunnen een verschillende looptijd hebben, wij onderscheiden dan ook:

 • Zichtwissel, dit zijn wissels die direct na aanbieding betaalbaar zijn. Daartoe behoren ook wissels betaalbaar drie dagen na zicht of wissels betaalbaar uiterlijk acht dagen na datering.
 • Langzichtwissel, wissels betaalbaar op een datum in de toekomst.

Een wissel kan worden overgedragen door middel van endossement en overgave van de wissel. Door de overdracht van de wissel wordt het eigendom van de wissel overgedragen en daardoor alle uit het bezit van de wissel voortvloeiende rechten. Het recht op uitbetaling van de in de wissel belichaamde schuldvordering gaat door overdracht/endossement dus over op degene aan wie de wissel wordt overgedragen.

Share

Focus

10
MRT

 By Rotterdam School of Management.

Maak gebruik van de gratis SIB-coach!